Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI BCH HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI BCH HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP

NHIỆM KỲ 2007 - 2012


  Kính thưa quý vị đại biểu, cùng toàn thể anh chị Hội viên của Hội Đông Y Gò Vấp.
Kính thưa quý vị
Năm năm qua, bao trăn trở và suy tư, làm sao cho nền Y Học Việt Nam nói chung, cho nền Đông y nói riêng, vươn lên tầm vóc mới, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nước nhà trong công tác phục vụ nhân dân với vấn đề điều trị và dự phòng bệnh tật. Đây là vấn đề rất rộng lớn, thi vị của lòng người, thăng hoa của trí tuệ. Đã bao người, tiền nhân và hậu thế thường nhắc: “Nghề y là một nhân thuật” - thuật của tình thương. Vì thế không có con đường đơn độc thành tựu hoàn mãn, mà phải là một sự liên kết mạnh mẽ chu toàn để thăng tiến, liên tục học hỏi đào luyện lẫn nhau qua sự liên kết của Hội Đông Y.
Cách tổ chức sinh hoạt Quận Hội chúng ta thấy có bốn thành phần: Thành Hội Đông y, Mặt Trận Tổ Quốc, Phòng Y Tế Quận và Hội Đông y Quận Gò Vấp.
Hệ thống nầy là một tập hợp nâng đỡ tạo lập sức mạnh, giúp các người làm thuốc vững vàng hành nghề.

PHẦN A.  NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP:
Nền y học Việt Nam là một bộ phận di sản của nền văn hóa Việt Nam. Hội Đông Y là một thực thể của nền di sản văn hóa đó. Có nhiệm vụ thừa kế, phát huy, phát triển xứng đáng với vai trò lịch sử của đất nước.

CHƯƠNG I: TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH-
1.                 Tên gọi: HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP.
2.                 Văn phòng Quận Hội: số 5 Trần Phú Cương.
3.                 Tôn chỉ: Hội Đông Y GV là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam, hành nghề Đông Y, Đông Dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông Y gồm các vấn đề sau: Kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực Đông Y.
4.                 Mục đích của Hội:
 Hội tập hợp, đoàn kết những người Việt Nam hành nghề Đông Y Đông Dược trong nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài, tự nguyện đem hết khả năng, kiến thức kinh nghiệm chuyên môn của mình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Hội kết hợp với ngành y tế để kế thừa, phát huy, phát triển Đông Y Việt Nam. Xây dựng nền Y Học Việt Nam Dân Tộc, Khoa Học Đại Chúng, thiết thực phục vụ sức khỏe nhân dân.
5.             Nguyên tắc, phạm vi hoạt động của Quận Hội:
 Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: DÂN CHỦ, TỰ NGUYỆN, HIỆP THƯƠNG.
Hội có con dấu riêng, có quỹ riêng được thủ quỹ thu giữ theo nguyên tắc tài chính quy định.
Hội có nhiệm vụ truyền bá học thuật, y thuật Đông Y cho Hội Viên, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức cho Hội Viên.
CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUẬN HỘI.

1.                  NHIỆM VỤ CỦA QUẬN HỘI:
·    Vận động, tập hợp, giáo dục y đức, y thuật cho những người hành nghề Đông Y, Đông Dược. Động viên mọi người mang hết tài năng trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
·    Xây dựng biên tập, nghiên cứu khoa học, truyền bá học thuật Đông Y, được xuất bản để hướng lý luận cho Hội Viên và cán bộ.
·    Tổ chức khám chữa bệnh bằng Đông Y và các bài thuốc gia truyền để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
·    Phối hợp với nghành y tế tổ chức tốt việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ Lương y, Lương dược ngày càng đông đảo, về số lượng, đảm bảo chất lượng chuyên môn đáp ứng việc khám chữa bệnh cho nhân dân.
·    Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho Hội viên.
·    Tham gia xây dựng chính sách pháp luật tự vấn, phản biện bảo vệ chính đáng đội ngũ hành nghề đông y theo pháp luật. Xây dựng đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh nhằm bảo tồn và phát triển nền đông y Việt Nam.
·    Mở rộng quan hệ quốc tế của Hội về Đông Y.
2.         QUYỀN HẠN CỦA QUẬN HỘI:
·    Tạo điều kiện cho Hội viên hành nghề, truyền nghề đông y, đông dược theo điều lệ của Hội và luật pháp hiện hành của nhà nước. Chống lợi dụng danh nghĩa Đông Y hành nghề mê tín dị đoan, làm những việc trái với nghề nghiệp Đông Y.
·    Bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội Viên.
·    Sưu tầm thừa kế, ứng dụng các môn thuốc hay, các bài thuốc quý, bài thuốc gia truyền, phát triển thuốc dân tộc việt nam cho thầy thuốc và quần chúng tham gia phát triển.
·    Tổng kết kinh nghiêm chuyên môn, nghiên cứu khoa học, kết hợp Đông Tây, kết hợp các phương pháp kim cổ để điều trị cho nhân dân.

PHẦN B.  NHIỆM KỲ NĂM 2007 – 2012

   Ban chấp hành Hội Đông Y Gò Vấp đã được bầu nhiệm kỳ V vào ngày 25/6/2007 và được Thành Hội Đông Y TP quyết định công nhận BCH vào ngày 30/7/2007.
Danh sách Ban Chấp Hành Hội trong nhiệm kỳ:  7 người.
1.        Ly. Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Quận Hội.
2.        Ly. Dương Phú Cường – Phó Chủ tịch thường trực.
3.        Ly. Lê Nghiêm Trang – Phó CT phụ trách đối ngoại. Thủ quỷ quận Hội
4.        Ly. Ngô Văn Quý - Ủy viên thư ký.
5.        Ly. Trương văn Luận - Ủy viên Kiểm Soát.
6.        Ly. Nguyễn Văn Út – Phụ trách Văn xã. Ủy viên Kiểm Soát.
7.        Ly. Nguyễn Sơn - Ủy viên ngoại giao và Văn xã.

CHƯƠNG I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC:

1.     Qua 3 năm hoạt động Hội đã bị khuyết 1 Phó chủ tịch đó là lương y Lê Nghiêm Trang bị bệnh nên không hoạt động nữa, đã bàn giao thủ quỷ cho lương y Trương Văn Luận vào tháng 10 / 2010.
2.     Mặc dù bị khiếm khuyết 1 phó chủ tịch nhưng với sự đoàn kết trong BCH Hội đã có những bước phát triển hoạt động bình thường.

CHƯƠNG II. CÔNG TÁC KHÁM BỆNH VÀ HUẤN LUYỆN:

1.                 Công tác khám bệnh:

Năm
Công tác điều trị
Công tác châm cứu
Tổng số tiền
Điều trị MP
Thành tiền
2007
2008
2009
2010
2011
2500
4342
2942
 2142
3 142
2980
4190
 4660
2030
2530
136. 443. 000đ
237. 218. 000đ
334. 000. 000đ
177. 000. 000đ
 277. 000. 000đ
4274
8491
5491
5591
2891
650. 000. 000đ
240. 000. 000. đ
280. 460. 000đ
190. 290. 000đ
190. 230. 000đ

Tổng cộng
12. 068 lượt
17390 lượt
Hơn một tỷ
25. 298 lượt
1. 550. 980. 000đ

2.                 Công tác khám bệnh từ thiện:
a.      Tại Chùa Kỳ Quang:

Năm
Điều trị
Châm cứu
Bấm huyệt
Thuốc thang
Thành tiền
2007
2008
2009
2010
2011

60. 525 60998
65000
66. 599
58257
 (Đ/v Lượt người)
25545
18618
10. 075
6592
17500
 (Đ/v Lượt người)
7578
13518
2500
3500
4236
 (Đ/v Lượt người)
205. 000
290. 000
150. 000
270. 650
139972
 (Đ/v thang)

Hơn 3 tỷ
Gần bốn tỷ
Năm tỷ bảy
Sáu tỷ rưởi
Chín tỷ bảy


b.     Tại chùa Như Lai:
Điều trị: 542 lượt người.
c.     Tại phòng khám Tuệ Hải Đường:
Điều trị: 4080 lượt người với 42650 thang thuốc, trị giá: 85. 120. 000
3.                 Công tác huấn luyện:
.   Trong năm năm qua, liên tục hằng năm cùng với viện YDHDT, tổ chức lớp dạy bấm huyệt và Kiến thức Y HọC Cổ TRUYềN cho người khiếm thị toàn quốc tại Chùa Kỳ Quang II, với tổng số học viên gần 300 người.
.   Thỉnh thoảng tổ chức tọa đàm trao đổi về chuyên môn đối với Hội viên.
.   Tổ chức lớp hán nôm, trong 6 tháng, với gần 25 Hội viên tham dự lớp học.
.   Tổ chức lớp hai khóa Lớp Phổ cập Kiến Thức y học cổ truyền: Khóa I:  Lý luận cơ bản Kiến thức y học cổ truyền. Khóa II với chuyên đề CỘT SỐNG và các bệnh lý liên quan.  Các lớp học nầy dành cho Hội viên mới tham gia, bồi dưỡng nâng cao trình độ, với phương châm “Cầm Tay Chỉ Việc”, giúp có thể điều trị một số bệnh tại gia đình và dự phòng một số bệnh thường gặp.
4.                 Công tác từ thiện xã hội:
.   Trong Hội viên đã tổ chức được một phòng khám từ thiện. Tuệ Hải Đường hoạt động tốt đã được Phòng Y Tế thăm và khuyến khích.
.   Đã vận động các mạnh thường quân đóng góp xây tặng được 2 căn nhà tình thương ở Bến Tre - huyện Giồng Trôm – Cần Giờ.
.   Đã đóng góp tiền và quà cho các y bác sĩ trẻ bệnh viện Gò Vấp đi khám bệnh phát quà ở vùng sâu vùng xa và ở tận Campuchia.
.   Hội cũng đã đóng góp vào việc cứu trợ bảo lụt hằng năm khi có sự kêu gọi của MTTQ quận.
.   Đóng góp vào quỷ vì người nghèo của MTTQ.
5.                 Mối quan hệ giữa các ban nghành.
.   Về sở y tế: thường xuyên liên lạc và thỉnh thị những công văn chỉ thị có lien quan với nghành đông y để thực hiện đúng chủ trương của nhà nước.
.   Về Thành Hội đông y TPHCM: báo cáo đầy đủ kịp thời và gắn kết với Thành Hội để giới thiệu Hội viên tham dự các lớp phổ cập kiến thức đông y, nhằm nâng cao sự hiểu biết đông y tránh sai sót trong điều trị.
.   Tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do Thành Hội tổ chức, nhằm cập nhật kiến thức mới trong việc điều trị cho bệnh nhân.
.   Về Phòng Y Tế và UBND Quận: cùng Phòng Y Tế trong việc kết hợp kiểm tra việc hành nghề y tế tư nhân về đông y, nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong nghành.
.   Bàn biện pháp thực hiện chỉ thị 3379 của TP. HCM.
.   Về phía MTTQ: Hội đã gắn kết với MTTQ và thực hiện công tác của MT tốt trong 5 năm qua, chủ trương gì của MT kêu gọi Hội đều hưởng ứng đầy đủ.
6.                 Công tác khen thưởng.
.   Trong 5 năm qua Hội đã được các cấp như TW Hội UBNDTP, Sở Y Tế, liên hiệp các Hội KHKT, Thành Hội, UBND Quận, MTTQ Quận, hằng năm điều có khen thưởng các cấp như:
-         4 huy chương vì sự nghiệp Y HọC Cổ TRUYềN.
-         1 Bằng khen của UBNDTP.
-         1 Giấy khen của sở y tế.
-         Nhiều giấy khen của Hội liên hiệp KHKT. Thành Phố.
-         Nhiều giấy khen của Thành Hội.
-         Nhiều giấy khen của UBND Quận.
-         Nhiều giấy khen của MTTQ Quận.
7.                 Công tác tài chánh:
Năm
Thu
chi
2007
2008
2009
2010
2011
Tồn: 1. 139. 000đ
14. 450. 000đ
16. 650. 000đ
17. 350. 000đ
24. 670. 000đ

11. 835. 000đ
13. 154. 000đ
14. 621. 000đ
21. 151. 000đ

·              Vào tháng 6 năm 2010 Ly. Luận nhận bàn giao từ Ly. Trang là: 8. 031. 000đ.
Tiền quỷ hiện tồn là:
·              Tồn năm 2011 là: 7. 161. 000đ.
·              Tiền lớp học là: 1. 600. 000đ.
·              Tồn năm 2011 là: 2. 271. 100đ.
·              Tổng tồn: 11. 032100đ  đến ngày 30/6/2012.
8.                 Mối quan hệ với các tổ chức Hội. Hội Đông y Gò Vấp có quan hệ với các Quận Hội bạn trong Thành Phố. Tham dự các lễ hội do các Hội bạn tổ chức.

CHƯƠNG V. NHẬN XÉT ƯU KHUYẾT ĐIỂM:

1.   Ưu điểm:
*    Trong 5 năm qua Hội Đông Y Gò Vấp đã cùng với Phòng Y Tế với trung tâm y tế dự phòng, đã tổ chức đưa lương y vào các trạm y tế khám chữa bệnh, sắp tới sẽ tổ chức hướng dẫn các trạm trồng và sử dụng thuốc nam tại các trạm. trong 16 trạm y tế đã có lương y, nhằm tạo cho người dân sử dụng thuốc gần người.
*    Bệnh viện Gò Vấp đã có quyết định thành lập khoa đông y trong bệnh viện, khám và điều trị nội ngoại trú, vật lý trị liệu, tạo được sự tín nhiệm của đồng bào.
*    Trong 5 năm qua trong Hội viên có lương y Nguyễn Tấn Xuân. Nguyên uỷ viên BCH Hội đã có những hoạt động về y võ gây được tiếng vang đối với quốc tế, đã biên soạn nhiều bộ sách về đông y có giá trị vv…
*    Đối với phòng khám từ thiện chùa kỳ quang II: đã khám bệnh hốt thuốc, châm cứu, dây ấn huyệt cho hằng vạn người, tạo sự tín nhiệm rất lớn cho đồng bào các nơi, đạt giá trị nhiều tỷ đồng trong 5 năm qua.
*    Đối với phòng khám Tuệ Hải Đường: tuy mới thành lập hơn 1 năm qua, nhưng cũng đã được sự tín nhiệm của nhiều đồng bào.
*    Hội cũng đã thành lập được trang hoidongygovap.blospot.com cho Hội để kịp thời thông báo những chỉ thị cấp trên cho Hội viên và trao đổi thông tin với các Hội bạn.
*    Hội đã tổ chức được các Lớp Phổ Cập Kiến Thức Y Học Cổ Truyền cho nhiều Hội Viên yêu thích và bồi dưỡng thêm tham gia học tập.
*    Hàng năm Hội cùng với viện YDHDT tham gia tổ chức lớp day ấn huyệt, có lý luận đông y cho người khiếm thị toàn quốc, nhằm tạo điều kiện cho thành phần này hoà nhập cộng đồng.
2.   Khuyết điểm:
*    Các hội viên chưa gắn kết với Hội, chỉ khi nào cần gì thì xin vào Hội, được việc rồi thì ít tham gia.
*    Hoạt động KHKT chưa có đề tài hướng dẫn Hội viên, chưa lên kế hoạch rỏ ràng.
*    Các uỷ viên chưa hoạt động đều, còn e dè.

CHƯƠNG VI. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP: NHIỆM KỲ VI NĂM 2012 – 2017:

Dựa vào đường lối chủ chương của Đảng và Chính Phủ về công tác YHCT trong thời kỳ mới, thông thoáng năng động trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Hội Đông Y VN nói chung và của Hội Đông Y Gò Vấp nói riêng
*       Phương hướng nhiệm kỳ VI năm 2012 – 2017 như sau:
*       Hoạt động theo điều lệ Hội nhiệm kỳ 2007 – 2012.
*       Tăng cường cùng Phòng Y Tế kiểm tra giám sát việc hành nghề y tế tư nhân về YHCT nhằm cũng cố về y đức, hạn chế việc lợi dụng danh nghĩa YHCT làm điều mê tín dị đoan.
*     Giúp đở các Hội viên học tập nâng cao y thuật chuyên môn nhằm phục vụ tốt việc khám bệnh cho đồng bào.
*       Cùng với Trung Tâm Y Tế Dự Phòng và Phòng Y Tế hướng dẫn việc sử dụng Thuốc Gần Người.
*      Liên hệ chặt chẽ với Sở Y Tế, với Thành Hội, với UBND quận, Phòng Y Tế, phòng nội vụ quận và MTTQ quận, trong việc tổ chức thực hiện chấp hành YHCT theo đúng chỉ thị 3379 của TP.
*     Tổ chức bầu BCH nhiệm kỳ VI năm 2012 – 2017.
*     Hằng năm tổ chức rút kinh nghiệm,  kiểm điểm và bổ sung những thiếu sót để BCH nhiệm kỳ hoạt động mổi ngày hoạt động tốt hơn.

CHƯƠNG VII. Bản kiểm điểm của Ban Chấp Hành Hội Đông Y Gò Vấp Nhiệm Kỳ 2007 – 2012:
BCH Hội Đông Y Quận Gò Vấp được bầu lại vào ngày: 25.06.2007,  và được sự chuẩn y danh sách của UB Quận, của Thành Hội vào ngày: 30.07.2007
Trong bối cảnh mà nghành Đông Y cả nước được sự hổ trợ của TW Hội, của Sở Y Tế TP, của Thành Hội đã ban hành những Thông Tư 41 cụ thể hoá Thông Tư 20 và Kế Hoạch 3379, để cho Đông Y thật sự phát triển góp phần cùng Tây y tăng cường chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.
Trong 5 năm qua. Quận Hội Đông Y Gò Vấp đã có những nổ lực duy trì và phát triển các mặt hoạt động của Hội. Tích cực phần chăm lo sức khoẻ cho nhân dân, nâng cao y thuật, y đức không để xẩy ra sai sót trong chuyên môn, không có hiện tượng tiêu cực nào xẩy ra.
Qua nhiệm kỳ 5 năm 2007 – 2012 với tinh thần trách nhiệm BCH Quận Hội Gò Vấp chúng tôi mạnh dạn kiểm điểm, đánh giá các mặt mạnh, yếu nhất là những việc chưa làm được, chưa làm tốt, rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.
A.     Những mặt đã làm được.
*    Duy trì cũng cố mạng lưới YHCT từ các phường, cũng như bố trí các lương y tham gia phòng chẩn trị từ thiện, tham gia vào mạng lưới y tế nhà nước, nhằm thực hiện tốt chỉ thị 3379 của UBND TP.
*      Kết hợp với Phòng Y Tế trong việc kiểm tra hành nghề y tế tư nhân, không để xẩy ra sai sót trong chuyên môn, không để xẩy ra tiêu cực gây ảnh hưởng cho ngành YHCT.
*    Thường xuyên học tập và bồi dưỡng chuyên môn cho anh chị em Hội viên, nhằm nâng cao tay nghề. Đặc biệt chương trình của Ban Giảng Huấn, trong việc hổ trợ kiến thức YHCT
*    Tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, đã vận động các mạnh thường quân tham gia đống góp được 2 căn nhà tình thương ở bến tre.
*      Kết hợp với các Hội đoàn Phật Giáo trong quận tham gia khám bệnh từ thiện vùng sâu, vùng xa và đóng góp quỹ bảo lụt cho MTTQ quận, cùng với đoàn khám từ thiện. Y bác sĩ trẻ Bệnh Viện Gò Vấp đóng góp mua quà phát thuốc miễn phí các vùng sâu vùng xa và cứu trợ bảo lục.
*      Tập hợp được số lương y trong quận đoàn kết nhất trí cùng BCH hưởng ứng và làm theo sự kêu gọi của Hội, mỗi khi có chủ trương mới của cấp trên.
B.   Những điều chưa làm được:
*    Hội viên chưa thật sự gắng bó với Hội, chưa tạo được yếu tố gắn kết Hội viên.
*    Chưa báo cáo đề tài chuyên môn cho Hội Viên trao đổi rút kinh nghiệm trong việc chẩn đoán điều trị.
*     Qua kiểm điểm các mặt mạnh yếu, sự hoạt động của BCH Hội Đông Y Gò Vấp trong nhiệm kỳ năm 2007 – 2012.
*     Bên cạnh những mặt mạnh, còn những thiếu sót cần được khắc phục.
*     Những thiếu sót nêu trên là trách nhiệm của BCH Hội Đông Y Gò Vấp. Đó là bài học kinh nghiệm cho BCH Quận Hội Gò Vấp trong nhiệm kỳ tới.
  Kính chúc quý Đại Biểu, quý Hội Viên cùng toàn thể Hội Nghị vui khoẻ đầy sức sống.
Kính chào xây dựng                                       
                                                  Gò Vấp, ngày 01 tháng 08 năm 2012
                             TM.BCH HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP
                            CHỦ TỊCH

                       Lương y HUỲNH VĂN MINH
                   Biên soạn và trình bày Lương y. Dương Phú Cường


THANH TỊNH TÂM: BỆNH CẢM

THANH TỊNH TÂM: BỆNH CẢM: THUỐC GẦN NGƯỜI  BỆNH CẢM   Lương y Dương Phú Cường 1.                  Đặt vấn đề: Bệnh cảm là một bệnh rất thường gặp, có thể ...

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

THANH TỊNH TÂM: ĐAU BAO TỬ

THANH TỊNH TÂM: ĐAU BAO TỬ: ĐAU BAO TỬ.   Lương y Dương Phú Cường Hiện nay rất nhiều người đau bao tử, do rất nhiều nguyên nhân. Trong một thời gian điều trị kh...