Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

LỚP PHỔ CẬP KIẾN THỨC Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA II CHUYỀN ĐỀ CỘT SỐNGóa II


LỚP PHỔ CẬP KIẾN THỨC Y HỌC CỔ TRUYỀN KHOA II CHUYỀN ĐỀ CỘT SỐNG
Trích trong Giáo trình biên soạn
Ly. Dương Phú Cường
Kyø hoïc “CHÆ VIEÄC CAÀM TAY”
Hoïc trong taâm trí, ñieàu hay toû baøy.
Beänh ta töï chöõa môùi hay,
Chuyeân caàn reøn luyeän, vieäc ngay thöôøng laøm.
Coät soáng chi phoái toaøn thaân,
Bao quanh cô nhuïc, tinh thaàn töø ñaây.
Giöõ tinh giöõ khí thaät ñaày,
Taâm tö an laïc thaân naày ít ñau.
Gaëp ngöôøi ñau oám lo aâu
Trôï duyeân giuùp söùc chöa caàu thuoác thang
Duøng tay baám huyeät vöõng vaøng,
Nheï, saâu, chính xaùc, vöøa, nhanh beänh laønh.
Nöôùc ñaù laøm laïnh xöông gaân
Naèm ñaát, ñoà soáng, ñeâm gaàn khí aâm
Chöõa neân phaûi coá chuyeân caàn
Muoái ñaép, Nhaøu , Loát, Cöùu, caàn tìm ra.
Theâm duøng ít thuoác Nam ta,
ÔÛ ñaâu cuõng thaáy  daân ta maïnh laønh.

Lễ đón nhận Giải Thưởng HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG và KỸ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP ĐÔNG Y


Lễ đón nhận Giải Thưởng HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG và KỸ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP  ĐÔNG Y tại Sở Y Tế ngày 21.04. 2012
Tác giả ghi nhanh Lương y Dương Phú Cường

GS. TRẦN VĂN KỲ nhận Giải Thưởng HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Các ĐẠI BIỂU tham dự tại Sở Y Tế TP>HCM

Lương y NGUYỄN PHÚ Hội Đông y Gò Vấp nhận KỸ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP ĐÔNG Y

BS. LÊ HÙNG VÀ BS. TRƯƠNG THÌN Trình bày chuyên đềTHẬN TINH - NGUỒN SUỐI TƯƠI TRẺ
 Chuyên đề bàn về các vấn đề sau: Phần tóm lược theo người biên tập
1. Cơ sở khoa học về tạng Thận
2. Từ đâu sản sinh ra thận tinh?
3. Tình dục là thiên đường
4. Thận tinh quan hệ đến tâm trí
5. Đâu là nguồn sản xuất thận tinh?
6. Bài thuốc bổ thận là gì?
7. Thận mạnh mới tu được. Thận tinh càng mạnh, tu hành sáng tạo càng nhiều.
8. Thận tinh tăng cường khả năng chống lạnh. Sợ lạnh là thận suy.
9. Thận tác động sinh tồn của các cơ quan, đồng thời các cơ quan tác động sinh tồn lại tạng thận.
10. Tinh có rất nhiều Testosteron, vì vậy giữ lại tinh để tái hấp thu, là nghệ thuật tàng tinh tẩm bổ đệ nhất , không có vị thuốc nào hơn được.
( Đây là phần tóm lược mà người viết thu thập được, nguyên văn còn nhiều sự hấp dẫn hơn, do quá trình nghiên cứu của các vị truyền đạt đã nhiều năm).

BÁI THƠ THÂN TẶNG ĐỀ TÀI THẬN TINH - NGUỒN SUỐI TƯƠI TRẺ

NGỒI ĐÂY NÓI CHUYỆN ĂN CHƠI
ĂN THƯỜNG CHƠI ĐƯỢC MỚI VƠI NỖI SẦU
TINH THƯỜNG TƯƠI ĐỦ HÀNG ĐẦU
BIẾN THÂN THÀNH NGỌC ĐÂU ĐÂU CŨNG MỪNG
BÁC THÌN BÁC HÙNG TUYÊN XƯNG
THẬN TINH NGUỒN SUỐI XIN ĐỪNG BỎ QUÊN
THƯỜNG HAY BỒI ĐẮP CHO NÊN
THIÊN ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC XUỐNG LÊN TỎ TƯỜNG


Gặp Bác Thìn ngày Xuân, Ly. Dương Phú Cường, Ly. Nguyễn Văn Truyền