Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI HỘI ĐÔNG Y QUẬN GÒ VẤPKẾT QUẢ ĐẠI HỘI HỘI ĐÔNG Y QUẬN GÒ VẤP
NHIỆM KỲ 2012 – 2017

Phần I: NỘI QUY HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP
CHƯƠNG I: LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua hàng ngàn năm, đất nước Việt Nam đã xây dựng một nền y học to lớn, làm nên lịch sữ xây dựng và giữ nước, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và phát triển cho đến ngày nay. Đây là một tài sản phi vật thể, một thực thể văn hóa sống động ăn sâu vào tâm khảm mọi người dân Việt. Vì thế chúng ta có nhiệm vụ tìm kiếm, bảo tồn và phát huy, hầu đem lại ích nước lợi nhà, nhất là bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong nhân dân mỗi ngày một tốt hơn.
Nền y học Việt Nam là một bộ phận di sản của nền văn hóa Việt Nam. Hội Đông Y là một thực thể của nền di sản văn hóa đó. Có nhiệm vụ thừa kế, phát huy, phát triển xứng đáng với vai trò lịch sử của đất nước.
CHƯƠNG II: TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH-
1.                  Tên gọi: HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP.
2.                  Văn phòng Quận Hội: số 5 Trần Phú Cương - Văn phòng thường trực Quận Hội số 1050/73/1 Quang Trung, P.8, Gò Vấp.  Website:hoidongygovap.blogspot.com.
3.                  Tôn chỉ: Hội Đông Y GV là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam, hành nghề Đông Y, Đông Dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông Y gồm các vấn đề sau: Kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực Đông Y.
4.                  Mục đích của Hội:
 Hội tập hợp, đoàn kết những người Việt Nam hành nghề Đông Y Đông Dược trong nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài, tự nguyện đem hết khả năng, kiến thức kinh nghiệm chuyên môn của mình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Hội kết hợp với ngành y tế để kế thừa, phát huy, phát triển Đông Y Việt Nam. Xây dựng nền Y Học Việt Nam Dân Tộc, Khoa Học Đại Chúng, thiết thực phục vụ sức khỏe nhân dân.
5.              Nguyên tắc, phạm vi hoạt động của Quận Hội:
 Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: DÂN CHỦ, TỰ NGUYỆN, HIỆP THƯƠNG.
Hội có con dấu riêng, có quỹ riêng được thủ quỹ thu giữ theo nguyên tắc tài chính quy định.
Hội có nhiệm vụ truyền bá học thuật, y thuật Đông Y cho Hội Viên, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức cho Hội Viên.
CHƯƠNG III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUẬN HỘI.
1.       NHIỆM VỤ CỦA QUẬN HỘI:
·    Vận động, tập hợp, giáo dục y đức, y thuật cho những người hành nghề Đông Y, Đông Dược. Động viên mọi người mang hết tài năng trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
·    Xây dựng biên tập, nghiên cứu khoa học, truyền bá học thuật Đông Y, được xuất bản để hướng lý luận cho Hội Viên và cán bộ.
·    Tổ chức khám chữa bệnh bằng Đông Y và các bài thuốc gia truyền để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
·    Phối hợp với nghành y tế tổ chức tốt việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ Lương y, Lương dược ngày càng đông đảo, về số lượng, đảm bảo chất lượng chuyên môn đáp ứng việc khám chữa bệnh cho nhân dân.
·    Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên.
·    Tham gia xây dựng chính sách pháp luật tự vấn, phản biện bảo vệ chính đáng đội ngũ hành nghề đông y theo pháp luật. Xây dựng đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh nhằm bảo tồn và phát triển nền đông y Việt Nam.
·    Mở rộng quan hệ quốc tế của hội về Đông Y.
2.         QUYỀN HẠN CỦA QUẬN HỘI:
·    Tạo điều kiện cho hội viên hành nghề, truyền nghề đông y, đông dược theo điều lệ của hội và luật pháp hiện hành của nhà nước. Chống lợi dụng danh nghĩa Đông Y hành nghề mê tín dị đoan, làm những việc trái với nghề nghiệp Đông Y.
·    Bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội Viên.
·    Sưu tầm thừa kế, ứng dụng các môn thuốc hay, các bài thuốc quý, bài thuốc gia truyền, phát triển thuốc dân tộc việt nam cho thầy thuốc và quần chúng tham gia phát triển.
·    Tổng kết kinh nghiêm chuyên môn, nghiên cứu khoa học, kết hợp Đông Tây, kết hợp các phương pháp kim cổ để điều trị cho nhân dân.
CHƯƠNG IV. HỘI VIÊN:
Tiêu chuẩn và hình thức Hội Viên:
1.      Tiêu chuẩn:  Hội viên Đông y là công dân Việt Nam, là Lương y, Lương dược người làm thuốc gia truyền, thuốc dân tộc, giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng có liên quan đến Đông y, và những người đi sau nghiên cứu Đông y, Đông dược, có lương tâm nghề nghiệp, tán thành điều lệ hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập hội thì được kết nạp vào hội.
2.      Quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên: Mọi người tham gia vào Quận Hội đều là Hội viên, có quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng như nhau, trước điều lệ Hội và Pháp Luật Nhà Nước Việt Nam.
*         QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN:
·            Thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng khi thảo luận các vấn đề của Hội, được ứng cử, đề cử vào Ban Chấp Hành và các chức vụ khác của Hội.
·            Được Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng về chuyên môn trước pháp luật một cách công bình, về bản quyền tác giả, tác phẩm, bài thuốc kinh nghiệm, bài thuốc gia truyền và các phát kiến khoa học có giá trị khác.
·            Được quyền lợi thi đua khen thưởng theo pháp luật.
·            Được quyền và bổn phận tham gia hội nghị của Hội để nhận xét và đề đạt ý kiến của mình lên toàn Hội và cấp cao hơn. Trong tinh thần dân chủ, cùng bàn cùng nghĩ, cùng phát triển.
*         NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN:
·            Sinh hoạt đều đặn trong tổ chức của Quận Hội.
·            Chấp hành điều lệ của Hội và những nghị quyết của Đại Hội, Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ.
·            Tham gia các hoạt động chuyên môn của Hội.
·        Tuyên truyền phát triển các hội viên mới, đoàn kết với các Hội viên khác để cùng nhau thực hiện mục đích phát triển Quận Hội, góp phần xây dựng Hội càng ngày càng vững mạnh.
·        Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội. Với Hội viên đã có phòng khám hoạt động 200.000$/năm. Với Hội viên không có phòng khám 150.000$/năm. Xin  đóng tại các Chi Hội trưởng .
·        Hội viên sẽ bị xóa tên và thu thẻ Hội viên khi vi phạm điều lệ Hội và pháp luật nhà nước.
CHƯƠNG V. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN HỘI:
Tổ chức Quận hội trực thuộc Hội Đông Y thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Quận GV. Chịu sự quản lý hành nghề y tế tư nhân của Phòng Y Tế Quận.
A.                     BAN CHẤP HÀNH:
Ban chấp hành quận hội là ban lãnh đạo Hội giữa hai nhiệm kỳ đại hội, số lượng ủy viên do Đại Hội Đông Y quyết định. Trường hợp có khuyết ủy viên Ban Chấp Hành, thì Ban Chấp Hành có thể bầu bổ sung. Ban Chấp Hành có lịch họp thường xuyên 3 tháng một lần. Trong trường hợp cần thiết có thể họp Ban Chấp Hành bất thường.
Ban Chấp Hành có các nhiệm vụ như sau:
* Quyết định thực hiện các nghị quyết, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ của Đại Hội.
* Quyết định công tác, kế hoạch hàng năm.
* Bầu và bãi miễn chức danh lãnh đạo của hội: chủ tịch, các phó chủ tịch, thư ký, ủy viên thường vụ, các ủy viên khác.  Và bầu bổ sung thành viên mới thay thế. Theo phương thức đầu phiếu kín: với số lượng phiếu quá hoặc bằng 2/3 của các thành viên tham dự + với 2/3 thành viên Ban Chấp Hành đầy đủ.
* Có quyền bãi miễn chức danh Hội viên.
* Xem xét, quyết định, khen thưởng, kỷ luật với mọi thành viên thuộc hội Đông Y GV.
* Chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ đại hội.
* Quyết định triệu tập Đại Hội Nhiệm Kỳ hoặc Đại Hội Bất Thường.
B.                BAN THƯỜNG VỤ QUẬN HỘI:
 Gồm chủ tịch và hai phó chủ tịch: Ban Thường Vụ có số ủy Viên Ban Chấp Hành không quá ½. Họp mỗi tháng một lần, trong trường hợp cấp bách có thể họp bất cứ lúc nào theo yêu cầu công tác. Nhiệm vụ của Ban Thường Vụ có các công việc như sau:
Ø                 Thay mặt Ban Chấp Hành chỉ đạo, điều hành các công việc của hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp Hành.
Ø                 Báo cáo, kiểm điểm công tác, triệu tập Ban Chấp Hành họp, lập phương án hoạt động trong thời gian tới, giữa hai kỳ họp của Ban Chấp Hành.
Ø                 Giải quyết công việc thường trực:  Ly. Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Quận Hội (ĐT: 9840439),  Ly. Dương Phú Cường – PCT/TT Quận Hội, tại 1050/73/1 Quang Trung, P. 8 GV. ĐT: 08.39966491 – 0903. 991960. Ly. Nguyễn Tấn Xuân – PCT/ đối ngoại, phụ trách nghiệp vụ.
Ø                 Phê chuẩn nhân sự các tổ chức trực thuộc Quận Hội: Ban Khoa Học Kỹ Thuật, Ban nghiên cứu và phát triển Đông Y (Ban Truyền Thông), ban tổ chức đại hội, Ban Cố Vấn Quận Hội.…
Sau đây là danh sách trúng cử BCH nhiệm kỳ VI (2012-2017):

1. Ly. Huỳnh Văn Minh           : Chủ tịch Hội.
2. Ly. Dương Phú Cường         : P.Chủ tịch thường trực.
3. Ly. Nguyễn Tấn Xuân          : P.Chủ tịch đối ngoại và nghiệp vụ.
4. Ly. Nguyễn Sơn                   : Ủy viên thư ký.
5. Ly. Trương Văn Luận          : Ủy viên thủ quỷ.
6. Ly. Nguyễn Văn Truyền      : Ủy viên truyền thông.
7. Ly. Phạm Ngọc Khánh        : Ủy viên từ thiện.
8. Ly. Nguyễn Văn Út             : Ủy viên kiểm soát.
9. Ly. Huỳnh Thị Kim Hoa     : Ủy viên kiểm soát và đối nội.
Ảnh từ trái qua: LY Huỳnh Thị Kim Hoa,  LY Nguyễn Văn Út, LY Nguyễn Văn Truyền,
LY-VS Nguyễn Tấn Xuân, LY Huỳnh Văn Minh, LY Dương Phú Cường, LY Trương Văn Luận, LY Nguyễn Sơn. LY Phạm Ngọc Khánh.

 Ban Thường Vụ Quận Hội nhiệm kỳ VI (2007 - 2012):
1.    Ly. Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Quận Hội.
2.    Ly. Dương Phú Cường – Phó chủ tịch thường trực, phụ trách đối nội. Kết hợp Y Tế Quận kiểm tra hành nghề y tế tư nhân.
3.    Ly. Nguyễn Tấn Xuân – Phó chủ tịch phụ trách nghiệp vụ và  đối ngoại.
C.                 CÁC CHI HỘI CỦA QUẬN HỘI Nhiệm kỳ IV (2012 - 2017):
·         CHI HỘI 1: Gồm các phường 1, 3, 4. Chi Hội trưởng Ly. Phạm Tuấn Ngoạn (ĐT: 8957766).
·            CHI HỘI 2: Gồm các phường 5, 6, 7. Chi Hội trưởng là Ly.Nguyễn Đức Lợi.
·       CHI HỘI 3: Gồm các phường: 8, 9, 10. Chi Hội Trưởng là Ly. Nguyễn Văn Minh.
·           CHI HỘI 4: Gồm các phường: 11, 12, 14. Chi Hội Trưởng là Ly. Hồ Tấn Lộc.
·       CHI HỘI 5: Gồm các phường: 15, 16, 17. Chi Hội Trưởng là Ly. Đào Công Minh (ĐT: 8948545) .
   D.    BAN KIỂM TRA QUẬN HỘI:
Ban Kiểm Tra có nhiệm vụ giúp Ban Thường Vụ và Ban Chấp Hành kiểm tra và giúp đỡ việc chấp hành điều lệ Hội, thực hiện các chủ trương của Quận Hội của toàn thể hội viên nói chung. Ban Kiểm tra có quyền đề đạt các vấn đề Ban Chấp Hành và Ban Thường Vụ cần quan tâm nghiên cứu. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm Tra đi theo nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành quận Hội.
Sau đây là danh sách Ban Kiểm Tra Quận Hội:
1.        Ly. Trương văn Luận.
2.        Ly. Nguyễn Văn Út.
3.    Ly. Huỳnh Thị Kim Hoa .
E. BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT QUẬN HỘI:
Ban KHKT Quận Hội có nhiệm vụ:
·        Nâng cao bồi dưỡng kiến thức y thuật cho Hội viên.
·        Bàn thảo, nghiên cứu, hoạt động rèn luyện, tu dưỡng Y Đức.
·        Sưu tập tư liệu trong quần chúng, viết đề tài nghiên cứu, tập hợp tư liệu trong sách báo, mạng internet, kế thừa và phát huy truyền thống kinh nghiệm tinh hoa của dân tộc và sự phát triển của các nước trên thế giới.
·        Tổ chức in ấn tư liệu, phân phối cho hội viên, mỗi năm ít nhất 1-2 kỳ.
Danh sách nhân sự: 
Ly. Nguyễn Tấn Xuân - Trưởng ban KHKT.
Ly. Dương Phú Cường – P. Trưởng ban KHKT
Ly. Nguyễn Văn Truyền - Ủy Viên ban KHKT.
Ly. Phạm Tuấn Ngoạn - Ủy viên ban KHKT.
Ly. Cao Văn Thanh - Ủy Viên ban KHKT.
Ly.Nguyễn Đức Lợi - Ủy Viên ban KHKT.. 
F. BAN GIẢNG HUẤN:
Có nhiệm vụ nghiên cứu các phương pháp điều trị, biên soạn giáo trình, giảng dạy các lớp Phổ cập Kiến Thức Y Học Cổ Truyền, lớp Khóa Hè người Khiếm thị toàn quốc tại chùa Kỳ Quang II, Dưỡng sinh Trường Sinh Học.
Danh sách Ban Giảng huấn:
1. Ly.Dương Phú cường, trưởng ban.
2. Ly. Nguyễn Văn Truyền, phó ban.

F.TÀI SẢN CỦA QUẬN HỘI:
 Nguồn thu của Quận Hội do Hội Viên đóng gópCác Mạnh Thường Quân. Tất cả đều có biên nhận thu phí và có sổ sách rõ ràng. Ngân khoản được chi dùng vào các việc sau:
·        Chi cho các hoạt động của quận hội.
·        Thư cho Hội Viên, tư liệu sinh hoạt, văn bản thông báo.
·        Văn phòng phẩm.
·        Đề tài nghiên cứu khoa học.
·        Chi phí các cuộc họp, lễ hội …
·        Tham gia các chương trình của Mặt Trận Tổ Quốc Quận.
 Tất cả đều có văn bản ghi nhận rõ ràng. Thông qua Ban Kiểm soát Hội Viên có quyền yêu cầu kiểm tra theo điều lệ Quận Hội.
CHƯƠNG V. HIỆU LỰC CỦA NỘI QUY:
1.     Nội quy được thông qua Ban Chấp Hành quận hội với đa số phiếu và được ban kiểm tra chấp thuận.
2.     Có hiệu lực lập tức sau khi được Ban Chấp Hành thông qua.
3.     Là nền tảng để hoạt động trong nội bộ và liên quan với các hoạt động với các đối tác khác.
4.     Những điều khoản không phù hợp với pháp luật nhà nước thì được sửa đổi cho phù hợp.

                                                   Gò Vấp, ngày 15 tháng 08 năm 2012
                                                            BCH QUẬN HỘI/ Ủy viên Truyền thông
Lương y Nguyễn Văn Truyền
                        

Không có nhận xét nào: